Tầm nhìn - Chiến lược Tầm nhìn - Chiến lược

  • NetNam mong muốn trở thành sự lựa chọn hàng đầu (bởi khách hàng) trong lĩnh vực dịch vụ Internet và giải pháp mạng, có tính chất độc đáo và chuyên sâu.
  • NetNam cam kết đảm bảo sự hài hòa về lợi ích của cổ đông, người lao động và khách hàng/đối tác.
  • NetNam chọn chiến lược cạnh tranh đặt khách hàng làm trọng tâm (Client-Focus), với sự khác biệt thể hiện ở khoảng cách công nghệ, cải tiến quy trình, và văn hoá dịch vụ.