Đội ngũ lãnh đạo Đội ngũ lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

Ông Trần Bá Thái
Chủ tịch HĐQT

- Trước cổ phần, ông nguyên là Giám đốc Công ty NetNam, tiền thân là phòng Hệ thống mạng máy tính của Viện Công nghệ thông tin – Trung tâm Khoa học Tự nhiên & Công nghệ Quốc gia (nay là Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam).

- Được tạo chí Asiaweek bầu chọn ông là một trong ba nhà cách mạng thông tin tiêu biểu của châu Á sau những đóng góp đặt nền móng đưa Internet du nhập vào Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung Chính
Phó chủ tịch HĐQT

- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghệ CMC.

- Top 10 nhân vật ảnh hưởng nhất đến Internet Việt Nam (2007-2017)

- Tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa khoa Kỹ thuật điện tử (1987)

Ông Hoàng Ngọc Hùng
Thành viên HĐQT

- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC.

- Đảm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty CP Liên doanh Ciber CMC

- Là thành viên HĐQT kiêm TGĐ Cty Giải pháp Phần mềm CMC (2007 - 2015)

- Tốt nghiệp ĐH Kỹ thuật Budapest, Hungary (1985)

Ông Vũ Thế Bình
Thành viên HĐQT

- Đảm nhiệm vị trí PGĐ NetNam năm 2006 và TGĐ Công ty CP NetNam từ 6/2010

- Ông được bầu làm Tổng thư ký Hiệp hội Internet VN (VIA) năm 2016, PCT CLB PMTDNMVN (VFOSSA) năm 2011 và UV BCH Hội ATTT VN (VNISA) năm 2012.

- Tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa

Ông Ngô Đức Anh
Thành viên HĐQT

- Phó tổng GĐ công ty CP NetNam từ 6/2010

- GĐ CN tại TPHCM – Công CP NetNam từ năm 2000

Ban điều hành

Là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của Tổng Giám đốc ; trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Ông Vũ Thế Bình
Tổng giám đốc

- Đảm nhiệm vị trí PGĐ NetNam năm 2006 và TGĐ Công ty CP NetNam từ 6/2010

- Ông được bầu làm Tổng thư ký Hiệp hội Internet VN (VIA) năm 2016, PCT CLB PMTDNMVN (VFOSSA) năm 2011 và UV BCH Hội ATTT VN (VNISA) năm 2012.

- Tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa

Ông Ngô Đức Anh
Phó Tổng giám đốc

- Phó tổng GĐ công ty CP NetNam từ 6/2010

- GĐ CN tại TPHCM – Công CP NetNam từ năm 2000

Ban kiểm soát

Trong Ban điều hành, Tổng Giám đốc là người điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc phụ trách các hoạt động của Công ty tại chi nhánh phía Nam.

Ông Lê Thanh Sơn
Thành viên

- Giám đốc tài chính Tập đoàn Công nghệ CMC

- Từng là giám đốc Đầu tư của Tập đoàn Phú Thái

- Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân (2000)

Bà Trần Mỹ Lệ
Thành viên

- Chánh văn phòng Tập đoàn công nghệ CMC.

Bà Đinh Phương Hà
Thành viên

- Cán bộ phụ trách nhân sự Công ty CP NetNam.